Adihevitra notontosaina tao amin'ny Pejy Facebook-ny Transparency International Initiative Madagascar : "Kolikoly eny anivon’ny fanadinana hifaninanana hiditra ho mpiasam-panjakàna : Inona no vahaolana ?"

bg-image Nivoaka ny 25 Aogositra 2016 ao amin'ny Hetsika,

Ny fanjakàna no fototry ny fandrosoan’ny firenena. Araka izany dia tokony ireo manampahaizana eo amin’ny firenena no mandrafitra azy. Eto Madagasikara anefa dia heverina fa ny fanadinana hifaninana hiditra ho mpiasam-panjakàna dia efa lasibatry ny kolikoly. Izany no nahatonga ny Transparency International Initiative Madagascar hikarakara ny adihevitra amin’ny lohahevitra hoe “Kolikoly eny anivon’ny fanadinana hifaninana hiditra ho mpiasam-panjakana: Inona no vahaolana?”, ny talata 23 aogositra 2016 tao amin’ny pejy Facebook-ny. Ny tanjona di any hanangonana ny hevitr’ireo mpandray anjara mahakasika io tranga io ary koa ny sosokevitra haroson’izy ireo hamahana ny olana.

Araka ny hevitr’ireo mpandray anjara, ny kolikoly eny amin’ny sehatry ny fanadinana hifaninanana hiditra ho mpiasam-panjakàna dia lasa toy ny fitsipika tokony ho arahina mihitsy raha maniry ny ho afaka. Ny sasany amin’ireo mpiasam-panjakàna dia nandalo tamin’ny kolikoly vao tonga teo amin’ny toerana misy azy ka mamerina izay laniny tamin’izay, hoy izy ireo. Io ihany koa dia kolotsainan’ny vola: ny vola no zava-dehibe fa tsy ny asa, hoy hatrany ny mpandray anjara. Tsy heverin’ireo mpanao kolikoly koa hoy izy ireo fa ny tombontsoan’ireo akaiky azy dia tsy mifandray velively amin’ny tombontsoan’ny fanjakàna. Ankoatr’izany dia maro ireo tanora no tsy an’asa ka mampiombo ny fakam-panahy hanao kolikoly amin’ny fanadinana, hoy izy ireo.

Eny na dia maniry ny hanafoana io loza io aza ireo mpikarakara sy ireo izay voakasika amin’ny fanadinana dia toa sarotra ihany izany. Arak any nambaran’ny mpandray anjara iray dia efa fomba hifandovàna izy io ka na hapetraka aza ireo rafitra mpanaramaso, vao tratry ny tsindy bokotra dia tsy mahatohitra ny kolikoly. Ireo toerana malalaka koa moa vitsy ka mba hahazoana antoka fa ho voaray dia misafidy ny hanao kolikoly ireo mpiadina, araka ny fanazavan’ny sasany.

Arak’ireo fanehoan-kevitra dia mavesatra ny vokadratsy: kivy ireo mpiadina, tsy lasan’ireo mendrika azy ireo toerana, midina ny lanjan’ilay fanadinana ary tsy misy intsony ny fahatsorana eo amin’ireo mpiadina, ireo mpiambina sy ireo mpitsara.

Ny lohahevitra moa dia manontany vahaolana haroson’ireo olom-pirenena manoloana io tranga io, tsy nisalasala tokoa izy ireo nanome sosokevitra maro.  Raha fintinina ireo vahaolana naroson’izy ireo dia toy izao: ny fanamafisana ny fanajana ny lalàna, ny fanamafisana ny fanarahamaso, ny fanamafisana ny fiarovana ireo tahirin-kevitra, ny fanankinana ny fikarakarana ny fanadinana amina rafitra tsy miankina iray ankoatry ny BIANCO, ny fametrahana Komity mpandray fitarainana, fandraisan’andraikitr’ireo mpitondra,ny fahatongavan-tsainan’ny sirairay, fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharaharana, ary ny famporisihina ny sehatra tsy miankina hiditra amin’ny CNAPS.