FANAMBARANA TOHIN'NY FIHAONAN'NY FIARAHAMONIM-PIRENENA - FIKAMBANAN'NY MPANJONO - AMDP

bg-image Nivoaka ny 05 Novambra 2018 ao amin'ny

Ny 1 Oktobra 2018 dia namoaka fanambarana iombonana ny fikambanana miisa 25 ao amin’ny fiarahamonim-pirenena, fanambarana izay manohitra ny tsy fahamarinam-pototra sy ny tsy fangaraharan’ny fifanarahana famatsiam-bola izay mitentina 2,7 miliara dolara momba ny sehatry ny jono sy ny toekarena manga na ny « Economie bleue » izay nosoniavina herinandro vitsivitsy lasa teo amin’ny « Agence Malagasy pour le Développement économique et la Promotion d’entreprises » (AMDP) sy ny « Taihe Century Investments Developments Co. Ltd. » izay fivondronana mpamatsy vola sinoa.
Ny 30 Oktobra 2018, ny AMDP sy ny fiarahamonim-pirenena izay miara manao sonia ity fanambarana ity dia nivory nandinika ny vontoatin’ilay fifanarahana sy nanazava ny fepetra mahakasika ny fanaovan-tsonia azy io.
Izahay, fiarahamonim-pirenena, izay miara manao sonia izao fanambarana izao, dia maneho fisaorana ny AMDP izay nanaiky nandray anjara tamin’io dinika io ; dinika izay nahafahanay sy ireo fikambanan’ny mpanjono naneho ny hevitray sy ny ahiahinay ary koa nametraka mazava ireo fanontaniana nanitikitika anay ny amin’izay tena anton’izao fifanarahana izao sy ny ho fiantraikany amin’ny hoavin’ny jono eto Madagasikara.
Ireto avy ny zavatra nivoitra tamin’ireo dinika nifanaovana :
● Ny AMDP dia fikambanana fehezin’ny lalàna malagasy, lalàna N°60-133, tamin’ny 3 Oktobra 1960 ;
● Ny AMDP dia nanamarika ny amin’ny tsiambaratelon’ny fandraharahana hanamarinana ny tsy namoahana ho hitan’ny besinimaro ny fifanarahana izay nosoniavina niaraka tamin’ny Taihe Century Investments Developments Co. Ltd. ;
● Ny AMDP dia niaiky fa tsy manana ny fahefana manokana handraharaha eo amin’ny sehatry ny jono sy ny toekarena manga (économie bleue) ka nahatonga ny fanaovan-tsonia ilay fifanarahana ho raharaha manahirana vokatry ny tsy fakana mialoha ny hevitr’ireo mpiantsehatra ; fifanarahana izay tena ahiana hisy fiantraikany goavana amin’ny harena anaty rano eto amin’ny firenena sy ny sehatry ny jono amin’ny ankapobeny mihitsy;
● Ny AMDP dia milaza ho nanatanteraka « fanadihadiana savaranonando » mialoha ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana, tsy manaiky ny haneho am-pahibemaso izany fanadihadiana izany kosa anefa izy ireo satria hono saropady izany tahirinkevitra izany ; ny hany vinavina nomen’izy ireo mikasika ny fiantraikany dia ny amin’ny lafiny ara-toekarena, tsy mino izahay hoe nisy fiheverana lalina izay mety ho vokatr’izao zavatra izao ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ;
● Ny vondrona Taihe Century Investments Developments Co. Ltd. Dia noforonina manokana ho amin’ny fanatenterahana izao fifanarahana izao, ary araka ny re dia orinasa sinoa miisa 7 no andrafitra azy io ; tsy nanaiky ny hanome ny anaran’ireo orinasa ireo moa ny AMDP satria hoe tsiambaratelon’ny fandraharahana izany. Ny tsy fahafantarana na inona na inona momba ireo orinasa ireo dia tsy ahafahana milaza amin’ny fijery tsy mitanila na manana ny fahefana sy fahafahana hanao izao fifanarahana avo lenta izao izy ireo na tsia.
Rehefa nandre izay zavatra rehetra nambaran’ny AMDP nandritra ny dinika nifanaovana izahay dia tsy resilahatra ny amin’izay mampitombina izao fifanarahana izao ary hatramin’izao fotoana anaovana ny fanambarana izao dia tsy resilahatra hoe mikendry ny tombontsoa ara-toekarena ho an’ny mpanjono malagasy sy ny firenena iray manontolo izy io. Noho izany, miray feo izahay mamerina etoana fa toherinay ankitsirano ny fanatanterahana io fifanarahana io.
Voasokajy ho isan’ny harem-pirenena ny harena anaty rano, noho izany, izay rehetra tetikasa goavana toy izany dia tokony hiaraha-mandrafitra amin’ny ministera mpiahy ary atao mifanindrandalana amin’ny Rafi-pitantanana ny jono sy ny harena anaty rano (Plans d’Aménagement de la Pêche et de l’Aquaculture), ary ampandraisana anjara ireo fiarahamonina sy mpisehatra voakasik’izany.
Izahay fiarahamonim-pirenena sy mpanjono miara manao sonia izao fanambarana izao dia hanaraka akaiky izay ho tohin’io fifanarahana io. Manentana ireo fikambanana hafa ao amin’ny fiarahamonim-pirenena sy ny vahoaka manontolo mba handray andraikitra sy hanaraka akaiky ny fivoaran’ny toe-draharaha. Ankoatra izany dia manao antso avo ho amin’ny mpitondra fanjakana mahefa mba hanambara mazava izay heviny momba ity fifanarahana ity ka hampiasa ny fahefana rehetra eo am-pelatanany ho fiarovana ny vahoaka, ny tontolo iainana ary ny toekarena eto Madagasikara amin’ireo voka-dratsy mety hateraky ny fahatanterahan’io fifanarahana io.
Antananarivo, 2 novambra 2018
Ireo fiarahamonim-pirenena miara manao sonia

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - INITIATIVE MADAGASCAR

 

NY TAMBAZOTRA MIHARI SY IREO MPITAN-TSOROKA

AQUATIC SERVICE
ANTREMA MADAGASCAR
ASITY MADAGASCAR
BLUE VENTURES
C3.ORG
CETA MADA
COSAP SAHAMALAZA
DURELL
FANAMBY
MADAGASCAR NATIONAL PARKS
OPTI’POUSSE HAIE
REEFDOCTOR
SEED MADAGASCAR
WWF

 

IREO FIKAMBANANA MPANJONO

BUREAU NATIONAL MIHARI
FIZAMITY (FIKAMBANAN'NY ZANAKA ANTSAHAPANO MIARO NY TONTOLO IAINANA)
VOI MIEZAKA
VOI MIRAY HINA
VEZO MIRAY NOSY BARREN
VELONDRIAKE
TEARIAKE
MANJABOAKE
FEDERATION DES UNIONS PECHEURS BATAN (FUPBA)
ZANAHARY RATY

 

NY FIARAHAMONIM-PIRENENA MALAGASY

ALLIANCE VOAHARY GASY
BIMTT
COALITION NATIONALE DE PLAIDOYER ENVIRONNEMENTAL
COALITION EDS RADIOS MADAGASIKARA
LIBERTY 32
OBSERVATOIRE DE LA JEUNESSE
CRADES
ROHY
ROSEDA AMBILOBE
TAFO MIHAAVO
WAKE UP MADAGASCAR